KSZD APP ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a Szép-Naszák Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett KDSZ elnevezésű mobil applikáción (a továbbiakban: Applikáció) keresztül elérhető, életmód tanácsadási szolgáltatás felhasználóira (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, az Applikáción keresztül a Felhasználó által megvásárolható szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.

A szolgáltató vagyis a Szép-Naszák Kft kizárólagos értékesítési joggal ruházza fel a következő személyeket:

• Szép Imréné egyéni vállalkozó 68096818-1-33
• Naszák Katalin egyéni vállalkozó 68095855-1-36
• Szép Imre egyéni vállalkozó 67929447-1-33
• Naszák Andrea egyéni vállalkozó 67919730-1-36
• Szép Ivett egyéni vállalkozó 67961232-1-43
• Szép Imre egyéni vállalkozó 49477456-1-33

Az értékesítő partnerek jogosultak számlát kiállítani a szoláltatás igénybevételéért, amely Felhasználót közvetlenül a Szolgáltatóval szemben jogosítja a szolgáltatás igénybevételére.
Az Applikáció használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, az Applikációban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.     Szolgáltató adatai
Név: Szép-Naszák Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 6/a A.épület 7/11.
Cégjegyzékszám: 01-09-298-023
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: HU25949270-2-43
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK
Számlaszám: 11711003-21455924
E-mail cím: szepimi@gmail.com
Telefonszám: 06309660779
A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:
Neve: BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1.em. 8.

2.     A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgya:
• hozzáférés biztosítása életmód tanácsadással kapcsolatos cikkekhez, egyéb tartalmakhoz,
• a Felhasználók számára egyéb, az Applikáció használatához kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (így különösen üzenetküldési funkció biztosítása szakértőnek, szakértői válaszok biztosítása az üzenetekre kijelölt időben, tartalom megosztás lehetőségének biztosítása).
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Applikáción keresztül elérhető tartalmak, tanácsadás nem minősül egészségügyi szolgáltatás nyújtásnak, ezért a szolgáltatás nem helyettesíti az esetlegesen szükséges orvosi tanácsadást.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a javasolt, vagy szükséges egészségügyi szolgáltatás hiányából származó károkért.

3.     Üzenetküldési és tartalom megosztási irányelvek:
A Felhasználók az Applikáció keresztül üzentet küldhetnek szakértőknek, valamint tartalmat oszthatnak meg magukról.
Szolgáltató tiltja az Applikáción keresztül a jogszabályi rendelkezéseket bármely módon megsértő tartalom megosztását, így különösen:
• mások becsületét, vagy jóhírnevét sértő tartalmak megosztását,
• megtévesztésre alkalmas vagy megbotránkoztatást keltő információkat közzétételét,
• Applikáció más Felhasználóinak megtévesztését, vagy megkárosítását,
• erőszakos, uszító tartalomnak az Applikáción keresztüli megjelentetését,
• Szolgáltató jó hírnevét rontó tartalom megjelentetését.
• A szolgáltató irányába nem megfelelő magatartás tanúsítása bármilyen felületen
Amennyiben Szolgáltató a fenti irányelvek megsértését észleli, jogosult értesítés nélkül törölni a sértő tartalmat, valamint törölni a Felhasználó hozzáférését.

4.     A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és menete
4.1.Regisztráció
Az Applikációban elérhető szolgáltatások igénybevétele minden esetben előzetes regisztrációhoz, valamint a regisztrációnak a Szolgáltató általi elfogadásához van kötve. Szolgáltató tiltja a regisztráció során más személy adatainak megadását, vagy hamis adatok megadását.
A regisztráció technikai előfeltétele, hogy Felhasználó az Applikációt letöltse a Google Play, vagy az AppStore áruházból.
Az Applikáció letöltése díjfizetési kötelezettséget még nem von maga után.
A regisztrációt az Applikáción keresztül kell kezdeményezni, a kért felhasználói adatok megadásával. Ezt követően a regisztrációt Szolgáltatónak jóvá kell hagynia.
Szolgáltató a regisztrációt csak olyan Felhasználó számára biztosítja, aki a Szolgáltatóval korábban már életmód tanácsadási szolgáltatás igénybevételére irányuló egyéb szolgáltatási jogviszonyba került. Továbbá a szolgáltató a saját belátása szerint engedélyezheti a belépést mások számára is.
Felhasználó a regisztráció jóváhagyását követően tud az Applikációba bejelentkezni amely során már szolgáltatási díjat kell fizetnie. A szolgáltatási díj megfizetésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását teljesítse.
Szolgáltató egy Felhasználónak egyszere csak egy, az Applikáció futtatására képes mobil készüléken engedélyezi az Applikációba való bejelentkezést. Az Applikáció azon a mobil készüléken vehető igénybe, amelyen keresztül a díj fizetése megvalósult.
Amennyiben a Felhasználó tartósan a korábbitól eltérő mobil készüléken szeretne az Applikációba bejelentkezni és az Applikációt használni (pl.: új készülék vásárlása esetén, készülék elvesztése esetén), Szolgáltató email címén kell ezt jeleznie. Szolgáltató ilyen esetben megteszi a szükséges informatikai lépéseket, hogy az Applikációt a korábbitól eltérő mobil készüléken tudja igénybe venni.
A Felhasználó a tagság megkezdése utána az első 1 hónapban vállalja, hogy  fényképes jelentést küld a Szolgáltatónak az elért változásról. A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltató a fényképes jelentést arc/név megjelölése nélkül munkája során felhasználhatja.
A felhasználó az előre megvásárolt tagság hosszabbítása esetén a előző tagság lejáratát követően 7 napon belül köteles jelezni a felhasználó felé a tagság újra aktiválását. Ennek elmulasztása estén a tagság elveszik és a befizet díj nem jàr vissza.

4.2.Adatbeviteli hibák javítása
Felhasználónak a regisztrációs adatok rögzítését megelőzően az Applikációban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. név és fénykép módosítása).
Amennyiben a Felhasználó véglegesítette regisztrációját és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell az adat módosítását Szolgáltatónál.
4.3.Megrendelés, fizetés és ajánlati kötöttség
Az Applikáción keresztül megvásárolt szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint, a fizetést követően Felhasználó automatikusan jogosult lesz a szolgáltatás igénybevételére.
Felhasználó felé a szolgáltatás díjáról a szolgáltató vagy az általa kijelölt kizárólagos értékesítési joggal rendelkező vállalkozó állítja ki a számlát, valamint a díjat is ezen szolgáltatók felé kell befizetni az általuk biztosított valamely fizetési lehetőségen keresztül.
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kap semmilyen visszajelzést az értékesítő szermélyektől, vagy Szolgáltatótól.
Az elfogadott és teljesített megrendelése alapján elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
• Regisztráció törlése
Felhasználó a regisztrációjának törlését a Szolgáltatónak írt elektronikus levélben kérheti.
Szolgáltató törölheti azon Felhasználó regisztrációját, aki az ÁSZF előírásait megsérti.

5.     A Felhasználót megillető elállási és szavatossági jogok
• Elállási jog
Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem illeti meg felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően.
A szolgáltatás teljesítésének jellegére és tartalmára tekintettel, Szolgáltató a regisztrációt követően a szolgáltatás nyújtását megkezdi, a tartalmak feltöltésével a szolgáltatást teljesíti, így Felhasználót a regisztrációt követően nem illeti meg a 14 napon belüli felmondási jog.
• Szavatossági jogok
• Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.     Jogérvényesítési lehetőségek
• Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
• Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik 30 napon belül, a Felhasználó jogosult:
• Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
• Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére
A Békéltető testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Gyır-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

• Online vitarendezés
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
• Bírósági eljárás kezdeményezésére.
7.     Egyéb rendelkezések
7.1.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Applikációban történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az Applikáció első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Applikáción, előzetes figyelmeztetés nélkül.
7.2.Szerzői jogok
Az Applikáció egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.
Szolgáltató a feljogosított felhasználója az Applikációban, valamint az Applikáción keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és írásos anyagokat, az Applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).
Az Applikáció tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.
Az Applikáció használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak az Applikációban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. február 22.
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: KATT IDE

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Szép-Naszák Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által üzemeltetett KDSZ elnevezésű mobil applikáción (a továbbiakban: Applikáció) keresztül elérhető, életmód tanácsadási szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével kapcsolatos tájékoztatást.
Elérhetőségeink:
Cím:                 1117 Budapest, Alíz utca 6/a A.épület 7/11.
E-mail cím:                    szepimi@gmail.com

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.
1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében a Rendeelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:
Kezelt adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés időtartama
Felhasználónév
Email cím
Jelszó
Profilkép
Regisztráció biztosítása az Applikációba.
Az adatokat a regisztráció időtartama alatt kezeljük.
Posztban megadott esetleges adatok.
Poszthoz feltöltött fénykép.
Az Applikáción keresztül lehetőség van posztok, ezen belül személyes tartalom közzétételére, amelyet megosztunk felhasználóink között.
A posztok a poszt esetleges törlési kérelméig kezelésre kerülnek.
Üzenetküldési funkció keretében megadott esetleges személyes adatok.
Adatkezelő kéri a Felhasználókat, hogy egészségügyi adatokat csak szükség esetén, a tanácsadáshoz szükséges mértékben osszanak meg a szakértővel.
Az Applikáción keresztül lehetőség van szakértők számára üzenetet küldeni, kérdést feltenni. Az üzenetekben megadott személyes adatokat a válaszadás érdekében kezeljük.
Az üzenetküldési funkció keretében megadott adatokat a polgári jogi elévülési idő leteltével, azaz 5 év elteltével töröljük.
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
tárhelyszolgáltató: BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1.em. 8., info@arubacloud.hu
Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

2. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
• helyesbítéshez való jog,
• adatkezelés korlátozása,
• törléshez való jog,
• hordozhatósághoz való jog,
• tiltakozáshoz való jog,
• hozzájárulás visszavonási joga.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
• a következő információkról tájékoztassuk:
o az adatkezelés céljai;
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
• a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
• azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.02.22. napjától érvényes.

KATT IDE A LETÖLTÉSHEZ

error: Content is protected !!